..ยินดีต้อนรับท่านสู่..เวบไชต์...ของสำนักงานปศุสัตว์แม่จัน..จังหวัดเชียงราย..สัตว์...

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ปศุสัตว์อำเภอแม่จันปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคการเกษตรกระดับอำเภอ

 ตามโครงการปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคการเกษตรกระดับอำเภอ โดยให้ดำเนินตามกิจกรรม รองในการเยี่ยมเยียนตามภารกิจปกติของกรมปศุสัตว ์เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ส ำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน ร่วมงานโครงการจัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ วัดป่ายาง หมู่ที่ 2 ตำบล ศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยียนเกษตรกรเพื่อรับทราบปัญหาด้านปศุสัตว์ ซึ่งเยี่ยมเยียน เกษตรกรจำนวน 48 ราย ปรากฏว่าไม่มีเกษตรกรที่ประสบปัญหาภยัแล้ง และทางส านักงานปศุสัตวอ์ า เภอแม่จัน ได้แจกเอกสาร แนะน า ให้ความรู้ในการจัดการเล้ียงดูสัตว์พร้อมสนับ สนุนเวชภัณฑ์ ฆ่าเช้ือให้แก่เกษตรกรด้วย

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัดการประชุมอบรมกลุ่มเข้มแข็งที่สวนหลังคาแดงของอาจารย์แปลก เตชะตน เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยนัดหมายแกนนำกลุ่มมาประชุมหาแนวคิดในการพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ปศอ.แม่จัน ลงพื้นที่ให้ความรู้และเตือนภัยจากโรคคอบวมให้กับเกษตรผู้เลี้ยงกระบือ

 19 พ.ย. 57 สนง.ปศอ.แม่จัน ลงพื้นที่ให้ความรู้และเตือนภัยจากโรคคอบวมให้กับเกษตรผู้เลี้ยงกระบือ ในพื้นที่ตำบลจันจว้าใต้ บ้านป่าสักหลวง ม.1 และตำบลจันจว้า ม.4 บ้านห้วยน้ำราก ,ม.7 บ้านต้นยาง
โดยนำสื่อความรู้วีดิโอให้เกษตรคนเลี้ยงกระบือได้รับชม ทำให้เกิดความตระหนักต่อโรคคอบวมเป็นอย่างมาก ซึ่งผลที่ได้จากการให้ความรู้ในครั้งนี้ เกษตรตกลงกันทุกคนว่าต้องนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสัตว์ของตน ทางสนง.ปศอ.แม่จัน สนับสนุนวัคซีน อุปกรณ์และเวชภัณ์ ให้กับเกษตรกร ซึ่งเกษตรพร้อมเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด โดยมีอำเภอเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา..ี
จำนวนสัตว์มีดังนี้
1.ปางควายบ้านป่าสักหลวง ม.1 ต.จันจว้าใต้ เกษตรกร 8 ราย มีทั้งหมด 189 ตัว จำนวนสัตว์ที่ต้องรับวัคซีน 175 ตัว
2.ปางควายบ้านห้วยน้ำราก ม.4 ต.จันจว้า เกษตรกร 9 ราย มีทั้งหมด 374 ตัว จำนวนสัตว์ที่ต้องรับวัคซีน 325 ตัว
3.ปางบ้านต้นยาง ม.7 ต.จันจว้า เกษตรกร 8 ราย มีทั้งหมด 666 ตัว จำนวนสัตว์ที่ต้องได้รับวัคซีน  578 ตัว้์
เกษตรตกลงกันทุกคนว่าต้องนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสัตว์ของตน ทางสนง.ปศอ.แม่จัน สนับสนุนวัคซีน อุปกรณ์และเวชภัณ์ ให้กับเกษตรกร ซึ่งเกษตรพร้อมเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด โดยมีอำเภอเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา..ี

จำนวนสัตว์มีดังนี้
1.ปางควายบ้านป่าสักหลวง ม.1 ต.จันจว้าใต้ เกษตรกร 8 ราย มีทั้งหมด 189 ตัว จำนวนสัตว์ที่ต้องรับวัคซีน 175 ตัว
2.ปางควายบ้านห้วยน้ำราก ม.4 ต.จันจว้า เกษตรกร 9 ราย มีทั้งหมด 374 ตัว จำนวนสัตว์ที่ต้องรับวัคซีน 325 ตัว
3.ปางบ้านต้นยาง ม.7 ต.จันจว้า เกษตรกร 8 ราย มีทั้งหมด 666 ตัว จำนวนสัตว์ที่ต้องได้รับวัคซีน  578 ตัว้์

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

คลีนิคสัตว์เคลื่อนที่อำเภอแม่จัน

 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย รวมพลเจ้าหน้าที่ทุกลุ่มงาน ทุกอำเภอเข้าร่วมให้บริการคลินิคสัตว์ ในงานวันเกษตรกรและคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ ในพระบรมชาชานุเคราะห์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าฑีปังกรรัศมีโชติ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ที่สำนักงานเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

 นายสันทัด ปิ่นคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน และนายก้องเกียรติ รอวิลาน เจ้าหน้าที่สัตวบาล เจ้าภาพเจ้าของพื้นที่จัดเตรียมสถานที่  ประสานสิบทิศ

 บรรยากาศการให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย นิ?รรศการ การทำหมันสุนัข แมว การรักษาสัตว์ป่วย แจกยาถ่ายเวชภัณฑ์ เอกสารวิชาการ

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2556

ประชุมประจำเดือน

นายสันทัด ปิ่นคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน นายพีระพันธ์ ตั้งตระการพงค์ ปศุสัตว์อำเภอขุนตาล ร่วมประชุมประจำเดือนข้าราชการปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖  ที่โรงแรมปาร์คอิน จังหวัดเชียงราย
 ซ้อมแผนป้องกันโรคไข้หวัดนก

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2556

ร่วมงานคนรักควายที่อำเภอพญาเม็งราย


นายสันทัด ปิ่นคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน ร่วมงานคนรักควายที่อำเภอพญาเม็งราย ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอทุกคนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา


วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2556

นำกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมประชุมปศุสัตว์อินทรีย์

 นายก้องเกียรติ รอวิลาน เจ้าหน้าที่สัตวบาล สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน นำทีมกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอแม่จันจำนวน 15 คน เข้าร่วมประชุมปศุสัตว์อินทรีย์ ที่ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเวียงชัยสาขาเวียงเชียงรุ้ง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556

   นายก้องเกียรติ รอวิลาน และลุงเมืองดี มาใจโว ประธานกลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมือง จากอำเภอแม่จันกำลังนำเสนอปัญหาอุปสรรค ความก้าวหน้าของการพัฒนาปศุสัตว์อินทรีย์ของอำเภอ
 ก่อนออกไปดูงาน ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก นานปีละครั้งกว่าจะมาพบกันใหม่
ดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่กลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ บ้านห้วยห้าง