..ยินดีต้อนรับท่านสู่..เวบไชต์...ของสำนักงานปศุสัตว์แม่จัน..จังหวัดเชียงราย..สัตว์...

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน

สวัสดีครับ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จันได้ฤกษ์ เปิดบ้านใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานด้านต่างๆของสำนักงานฯ เสียที่หลังจาก รอดูท่าทีมานานจนถึงวันนี้ก็เริ่มปีงบประมาณ 2554 แล้ว ถือโอกาศขึ้นบ้านใหม่ไปพร้อมๆกับปีงบประมาณ อย่างที่ผู้รู้กล่าวว่า ถ้าไม่เริ่มนับหนึ่งก็เสมือนว่าไม่ได้ทำอะไรแต่ถ้าเริ่มแล้ว ก็คงได้พัฒนาไปเรื่อยๆครับ  หากท่านมีอะไรที่จะแนะนำติชมก็เรียนเชิญได้เลยครับ เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขต่อไปครับ
ด้วยความเชื่อมั่นและตั้งใจ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จันวันนี้ขอนำเสนอ เรื่องราวเกี่ยวกับ บ้านนาหลังคาแดงครับ

หนึ่งในองค์ประกอบหลักในการพัฒนาที่ยั่งยืนของทุนทางสังคม ได้แก่ “สถาบันการศึกษา”
ซึ่งเป็นแหล่งสร้างความรู้ทางวิชาการาควบคู่กับการพัฒนา
ให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม แก่คนในสังคม
แต่จากการประเมินสถานการณ์ที่เป็นจริง
สถาบันการศึกษายังหล่อหลอมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี คนเก่ง ของสังคมได้
ไม่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง ระบบการศึกษาอ่อนแอ
จิตวิญญาณของการศึกษาเสื่อมลง
การถ่ายทอดองค์ความรู้ในด้านภูมิรู้ภูมิปัญญาสู่คนรุ่นใหม่มีน้อย
และยิ่งสังคมยุคโลกาภิวัฒน์ได้เปิดโอกาส
“การเรียนรู้ไร้พรมแดน” จึงมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในสังคมไทย ทุกระดับ
และได้เกิดแหล่งเรียนรู้มากขึ้นมากมาย
ทั้งที่เกิดประโยชน์และเกิดอันตรายต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม ชุมชน “โรงเรียนชีวิต” ที่จะนำเสนอในที่นี้
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย
ในการเพิ่มคุณค่าต่อการพัฒนาชีวิต สังคมและประเทศชาติ
“สวนบ้านนาหลังคาแดง” เป็นโรงเรียนที่จะกล่าวถึง
ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 138 หมู่6 บ้านสันนายาว ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
เป็นโรงเรียนชีวิตที่เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ของผู้คนทั้งเด็ก เยาวชนประชาชนทั่วไป
ที่ต่างหลั่งไหลไปศึกษา หาความรู้ ประสบการณ์
แนวคิด โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ณ สถานที่แห่งนี้ อาจารย์แปลก เดชะบุญ
ข้าราชการบำนาญ อดีตอาจารย์วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงราย
ผู้ก่อตั้งผู้ประสานงานการดำเนินการ ผู้ปฏิบัติงาน
รับผิดชอบ เป็นทั้งเจ้าของผู้จัดการ
และคนงาน เป็นทั้งครูใหญ่ ครูน้อย และภารโรง
ให้บริการการเรียนรู้ด้วยอุดมการณ์ มุ่งมั่น ตั้งใจ เสียสละ
ด้วยทรัพยากรของต้นทุนที่มีอยู่
ซึ่งได้รับการสืบทอดจากบิดาผู้มีพระคุณ จากสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
จากการเรียนรู้ตลอดชีวิต การทำงานราชการ 27 ปี
ประกอบกับแรงบันดาลใจ จากความซาบซึ้ง
ความจงรักภักดี ในพระราชกรณียกิจ
พระราชจริยวัตร และพระอัจฉริยภาพของ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ที่เทิดทูนเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม
โดยเฉพาะ “เกษตรทฤษฏีใหม่”
และแนวพระราชดำริปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
เป็นแรงบันดาลใจให้ อาจารย์แปลก เดชะบุญ
หลังจากลาออกจากชีวิตราชการโดยเข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด
มาเริ่มโครงการ “สวนบ้านนาหลังคาแดง”
ด้วยผืนแผ่นดิน เนื้อที่ 12 ไร่
จึงได้ตั้งปณิธานเริ่มงานด้วยใจเป็นฐาน
โดยยึดคำสอนของพระพุทธองค์ “ทุกอย่างสำเร็จด้วยใจ”
ว่างแผนการดำเนินงานอย่างมีขั้นตอน
ด้วยการกำหนดแนวคิด  จากพื้นฐานความรู้ ประสบการณ์ ละคุณธรรม จริยธรรม ที่ได้สั่งสมมา
 จากการเห็นคุณค่าประโยชน์ และรับเอาแนวพระราชดำริ มาสู่การปฏิบัติ
 จากจิตสำนึก และความตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม ประเทศชาติ
 จาการต้องการใช้วิกฤติปัญหาทุกอย่างให้เป็นโอกาส
และกำหนดวิสัยทัศน์การดำเนินงาน
“แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ชีววิถีวัฒนธรรมล้านนา
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ดินแดนอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม”
จากแนวคิดและวิสัยทัศน์ที่กำหนด
จึงใช้เนื้อที่ทุกตารางนิ้วให้มีค่าต่อการใช้ประโยชน์
“สวนบ้านนาหลังคาแดง” ได้ถูกจัดทุกอย่างลงในพื้นที่อย่างลงตัว
เหมาะสม มีคุณค่า สำหรับ
“เกษตรทฤษฏีใหม่” และ “เศรษฐกิจพอเพียง”
กิจการรมการปลูกพืชด้วย “สวนสะป๊ะสะเป๊ด”
มีต้นไม้หลากหลายมากกว่า 3,000 ต้น
กิจกรรมเลี้ยงสัตว์ทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บก
ประกอบด้วย วัว ม้า หมูบ้าน เป็ด ไก่
ห่าน ไก่ฟ้า กบ ปลาไหล นก ผึ้ง แมลงอื่นๆ ไส้เดือนฯลฯ

กิจกรรมชีวเกษตรอื่นๆ เช่น การเพราะเห็ด
เพราะชำกล้าไม้ จัดทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
และกิจกรรมอื่น ได้แก่ โรงแรมจาวนา
จัดสำนักงานบริการการเรียนรู้ สำนักงานเขียนป้ายบริการให้ความรู้ทั่วพื้นที่
โดยอาสาสมัครช่วยงาน บริการห้องน้ำห้องส้วมสะอาดด้วยชีวภาพ
จัดทำป้ายบอกชื่อพันธุ์ไม้ ต้นไม้ และตามต้นไม้จัดการเรียนรู้ด้วย
ภาษิต คติ คำพังเพย ข้อคิด ทั่วบริเวณ เช่น
 “เงินทองเป็นมายา ข้าวปลาเป็นของจริง”
 “เจื้อข้าวอยู่นา เจื้อปล๋าอยุ่น้ำ เจื้อเสืออยู่ถ้ำ ดงดอน
คนเฮาใหญ่แล้ว ไผบอก้าสอน จี้ฮีดแมงจอน
ไผสอนมันเต้น
จับใจ๋ครูบา แต่มาผิดเส้น บ่จับใจ๋เณร แถมเหมาะ”
 “ทุกปัญหามีทางออก เปลี่ยนลบเป็นบวก ใช้ “วิกฤต” เป็น “โอกาส” เสียไปเพื่อได้มา”
จากทุกส่วนและทุกสิ่งใน “สวนบ้านนาหลังคาแดง”
ได้ดำเนินการตามปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
ซึ่งพิจารณาได้จากองค์ประกอบของ ความพอประมาณ ที่มีความพอดี
ไม่น้อยเกินไป ไม่มากเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
ยึด “มัชฌิมา ปฏิปทา” ทางสายกลาง
ยึดสัมมาอาชีวะ ที่สามารถพึ่งตนเองได้
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มุ่งวิถีชีวิต ประหยัด อดออม
เรียบง่าย ไม่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย ไม่หลงใหลเป็นทาสของวัตถุนิยม
ส่งเสริมและสนับสนุน สืบทอดภูมิปัญญา
มุ่งเน้นความสมดุลของชีวนิเวศน์ และชีววิถี
โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อมนุษย์สัตว์ สิ่งแวดล้อม
และความเป็นภูมิปัญญา ในองค์ประกอบของความมีเหตุผล
ผู้ดำเนินงานโครงการ ได้ตัดสินใจในระดับความพอเพียงอย่างมีเหตุผล
คำนึงถึงผลที่เกิดจากการกระทำอย่างรอบคอบ
เริ่มด้วยการตัดสินใจ ที่มีปณิธานแน่แน่ว มุ่งมั่นสร้างสรรค์
ในการเลือกแนวดำเนินการและการเข้าสู่โครงการชีววิถี
ชีวเกษตร และการสืบทอดภูมิปัญญา
และในองค์ประกอบภูมิคุ้มกันที่ดี
ผู้ดำเนินงานโครงการ ได้เตรียมพร้อมรับผลกระทบ
และการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น
โดยใช้กระบวนการวางแผนอย่างมีขั้นตอน
การใช้หลักคำสอนของศาสนา ยึดเป็นแนวปฏิบัติ
สร้างปฏิปทาของลักษณะนิสัยไม่ฟุ้งเฟ้อ ไม่ฟุ่มเฟือย
ให้คุณค่าในการสืบสาน และสืบทอดภูมิปัญญา
สร้างความฉลาดในการจัดการที่หลากหลาย
ด้วยกรอบแนวคิดและคุณลักษณะการดำเนินงานโครงการตามปรัชญา
“เศรษฐกิจพอเพียง” ผู้บริหารโครงการต้องใช้เงื่อนไขสำคัญ
ในการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆในการตัดสินใจ
ให้อยู่ในความพอเพียง ด้วยความรอบคอบ
คือ เงื่อนไขความรู้ ใช้ความรู้ทางวิชาการที่ได้รับ
และมีอยู่เชื่อมโยงกันในการวางแผน และการปฏิบัติจนประสบความสำเร็จอย่างภาคภูมิใจและ ใ
ช้เงื่อนไขทางคุณธรรมผู้บริหารโครงการใช้ความตระหนัก
ในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต
ความมานะอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
โดยเห็นได้จากการตั้งมั่นในความกตัญญูกตเวที
ซึ่งได้ใช้ที่ดินมรดกจากบิดามาใช้ประโยชน์
สนองเจตารมณ์ของบิดาสำเร็จประโยชน์
อย่างน่ายกย่องการใช้ความมานะ มุ่งมั่น เพียรพยายาม
สร้างบ้านสวนบ้านนาหลังคาแดง จนสำเร็จ
การมีน้ำใจ เสียสละ ช่วยเหลือคนด้อยโอกาส และสร้าง
“โรงเรียนชีวิต” แห่งนี้เป็นศูนย์และแหล่งการเรียนรู้สำหรับเด็ก
เยาวชน คนทั่วไป อย่างน่ายกย่อง เชิดชู
“สวนบ้านนาหลังคาแดง” จึงเป็นศูนย์การเรียนรู้
และแหล่งเรียนรู้ ที่อาจารย์แปลก เดชะบุญ
ได้สร้างเป็น โรงเรียนชีวิต ตามที่ได้เน้นย้ำเจตนารมณ์เสมอว่า
“แม้ผมจะลาออกจากราชการครู แต่ผมไม่ได้ลาออกจากความเป็นครู”