..ยินดีต้อนรับท่านสู่..เวบไชต์...ของสำนักงานปศุสัตว์แม่จัน..จังหวัดเชียงราย..สัตว์...

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโคกระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน  เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโคกระบือ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา  7  รอบ  5  ธันวาคม  2554  โดยนายสันทัด  ปินคำ  ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน  และนายก้องเกียรติ  รอวิลาน  เจ้าพนักงาน     สัตวบาลปฏิบัติงาน  นำเกษตรกรเข้าร่วมฯ  ทั้งหมดจำนวน  7  ราย  โดยรับมอบกรรมสิทธิ์สัตว์  จำนวน  2  ราย  และรับมอบสัตว์บริจาค  จำนวน  5  ราย  พบปะสังสรรค์ ปีใหม่และจับของขวัญ ปี 2555

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน  โดยนายสันทัด  ปินคำ  ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน  และคณะกลุ่มแม่บ้าน  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ปีใหม่และจับของขวัญ     ปี  2555  ซึ่งมีสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สายและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง  มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ  30  ราย  และบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุข  สนุกสนาน  ปิติยินดีร่วมกัน เมือวันที่ 11 มกราคม 2555  
ณ บ้านอาสาพรชัย  สุขเสาร์  บ้านดงมะตื๋น  ม.5  ต.แม่ไร่  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย
  ดูภาพเอาเองละกันครับ
การประชุมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์พื้นที่อำเภอแม่จัน ครั้งที่ 1 / 2555

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน  โดยนายสันทัด  ปินคำ  ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน  และนายก้องเกียรติ  รอวิลาน  เจ้าพนักงาน     สัตวบาลปฏิบัติงาน      ได้ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์พื้นที่อำเภอแม่จัน  ครั้งที่ 1 / 2555 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน  ซึ่งมีผู้มาประชุมฯ  จำนวน  21  ราย  และมีการให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เบิกอุปกรณ์  เวชภัณฑ์  และวัคซีนป้องกันโรคสัตว์  ไปดำเนินการตามเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ  แล้วรายงานกลับมาสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จันทราบ การตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ และการต่ออายุใบอนุญาตขายอาหาร

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน  โดยนายสันทัด  ปินคำ  ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน  และนายก้องเกียรติ  รอวิลาน  เจ้าพนักงาน     สัตวบาลปฏิบัติงาน  และนายนพดล  คำเงิน  ปศุสัตว์ตำบลศรีค้ำ    ได้ดำเนินการตรวจสอบร้าขายอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอแม่จัน  ช่วงเดือนธันวาคม  2554  ถึงเดือนมกราคม  2555