..ยินดีต้อนรับท่านสู่..เวบไชต์...ของสำนักงานปศุสัตว์แม่จัน..จังหวัดเชียงราย..สัตว์...

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอแม่จันประชุมทำแผนพัฒนาอำเภอแบบบูรณาการ

นายก้องเกียรติ รอวิลาน สัตวบาลอำเภอแม่จัน เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการทำแผนพัฒนาอำเภอ กับส่วนราชการอื่น ในอำเภอแม่จัน เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องวังทอง โรงแรมดุสิต ไอแลนด์ รีสอร์ต

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ฝรั่งทำนาที่บ้านลุงแปลก

 ไม่มาอัพข่าวเลยวันนี้ได้โอกาสที่บ้านนาหลังคาแดงมีกิจกรรมลูกสาวผู้ว่านำเที่ยว ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อก็เลยนำภาพมาฝากกันครับ คัดมาจากเวบของปู่ลิง ครับที่ท่านขยันหาเรื่องราวดีๆมาฝาก ทางปศุสัตว์อำเภอแม่จันเห็นความสำคัญนำมาประชาสัมพันธุ์ต่อครับ
 ลุงแปลกสาธิตการไถนาคราดนาแบบดั้งเดิม เด็กๆสมัยนี้ไม่ทันเห็นแล้ว ก็เหมือนเกวียนที่เด็กมอสามปัจจุบันยากจะเห็นของจริง  ฝรั่งก็มาปลูกข้าว และวันหลังท่านก็พาเพื่อนมาเที่ยวและทำกิจกรรมเป็นกลุ่มด้วย มีภาพอีกมากแล้วค่อยๆ นำมาลงครับ เกรงใจปู่ลิงเหมือนกันไม่ได้ขออนุญาตเป็นทางการ
มีภาพกิจกรรมจำนวนมากครับ คลิกดูภาพทั้งหมดที่นี่ครับ เป็นภาพจากเวบปูลิงคุณลุงใจดีรุ่นพี่แม่โจ้ครับวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วมสำหรับเกษตรกรรายย่อย

 นายก้องเกียรติ รอวิลาน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ดำเนินการประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วมสำหรับเกษตรกรรายย่อย กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ณ บ้านหลังคาแดง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของอาจารย์แปลก เตชะตน  ๑๓๘ หมู่ ๖ บ้านสันนายาว ตำบลศรีค้ำ เมื่อ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

บรรยายการวางแผนกลุ่ม ตามแนวสมาร์ทแพน ตามนโยบายเร่งด่วนของอธิบดีกรมปศุสัตว์
อาจารย์แปลก เสนอแนะแนวทางต่างๆให้กับกลุ่มอย่างดี
จนได้เป้าหมายยุทธศาสตร์ทำรายงานส่งจังหวัดตามกำหนด  เพื่อตัวชี้วัดการทำงานในที่สุด

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แหล่งสาธิตองค์ความรู้ของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอำเภอแม่จัน

 นายเมืองดี มาใจวงค์ อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านอาจารย์แปลก เตชะตน ปราชญ์ชาวบ้านเจ้าของแหล่งเรียนรู้บ้านนาหลังคาแดง

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วมสำหรับเกษตรกรรายย่อย

สสอ.๕ จัดอบรมชี้แจง ทำความเข้าใจ ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ เร่งรัด ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด มีนายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดการประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

 มีคณะกรรมการระดับจังหวัดเข้าร่วมจังหวัดละ ๓ คน
จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยนายสันทัด ปิ่นคำ นางแสงจันทร์ พินิจ และนายสุพล ปานพาน

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554

อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกพื้นที่จังหวัดเชียงรายในลักษณะเชิงรุก

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน  จัดการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์เครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก  จำนวน  118  ราย  ตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกพื้นที่จังหวัดเชียงรายในลักษณะเชิงรุก  โดยมีวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคไข้หวัด  ให้กับอาสาปศุสัตว์ฯ  ทุกรายที่ผ่านการฝึกอบรมฯ  ดังกล่าวด้วย.ในวันอังคารที่  22  มีนาคม  2554ณ  ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่จัน  ต.แม่จัน  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย
          วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

เจ้าหน้าที่อำเภอแม่จันร่วมบูรณาการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง

นายก้องเกียรติ รอวิลาน เจ้าหน้าที่สัตวบาลสำนักงานปศุสัตว์แม่จัน ร่วมออกบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ในพื้นที่ บ้านปูนะ บ้านปางมะหัน ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๔
ปศุสัตว์อำเภอแม่จันออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ที่ตำบลแม่คำ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จันจัดทีมเจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์ ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ที่ตำบลแม่คำ ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ และนิทรรศกการความรู้โรคสัตว์  เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ที่บริเวณลานหน้าเทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีประชาชนมาร่วมรับบริการจำนวนมาก

ปศุสัตว์อำเภอแม่จันอบรมเข้มปศุสัตว์ตำบลใหม่

นายสันทัด ปิ่นคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน อบรมปฐมนิเทศน์ให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตำบลที่ได้คัดเลือกเข้ามาทำงานใหม่ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน จำนวน ๓ รายได้แก่ นายวัขระพันธ์ ปงกันคำ เทศบาลตำบลจันจว้า
นายวุฒิชัย ไกรกูล อบต.ศรีค้ำ
นายคมสัน อิ่นแก้ว เทศบาลท่าข้าวเปลือก
ก่อนมอบหมายหน้าที่การงานต่างๆ ฝึกงานให้ชำนาญแล้วจึงส่งตัวให้ไปประจำท้องถิ่นต่อไป


อบรมเสร็จพร้อมออกบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป