..ยินดีต้อนรับท่านสู่..เวบไชต์...ของสำนักงานปศุสัตว์แม่จัน..จังหวัดเชียงราย..สัตว์...

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน ร่วมงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กรมปศุสัตว์


นายสันทัด ปิ่นคำ ปสุสัตว์อำเภอแม่จัน และนายก้องเกียรติ รอวิลาน เจ้าหน้าที่สัตวบาลร่วมงาน การฉลองสมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ของกรมปศุสัตว์เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่เชียงราย  และนำไปถวายในตอนเช้าวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ที่วัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงราย


 

 พิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี่ มีท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ เป็นประธานรับคำกล่าวรายงานของนายจรัญ ใจลังกา ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่เชียงราย


 

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2555

นำเสนอผลงานกลุ่มเข้มแข็ง

นายสันทัด ปิ่นคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินการกลุ่มเลี้ยงสัตว์ที่เข้มแข็งของอำเภอแม่จัน และแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ๓ แห่ง ให้แก่คณะกรรมจากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ที่มาทำการประเมินตัวชี้วัดของปศุสัตว์จังหวัดด้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์ พร้อมกับอีก ๑๘ อำเภอ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕

ไปดูงานที่ปากช่อง

 นายสันทัด ปิ่นคำ ปสุสัตว์อำเภอแม่จัน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเเชียงราย เดินทางไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ที่อำเภอปากช่อง เมื่อวันที่ ๒๖- ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา

 ไหว้อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ลอดประตูชุมพล และร่วมงานเลี้ยงฉลองแต่งงานหมอพืชผล

วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

พิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโคกระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน  เข้าร่วมพิธีมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโคกระบือ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา  7  รอบ  5  ธันวาคม  2554  โดยนายสันทัด  ปินคำ  ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน  และนายก้องเกียรติ  รอวิลาน  เจ้าพนักงาน     สัตวบาลปฏิบัติงาน  นำเกษตรกรเข้าร่วมฯ  ทั้งหมดจำนวน  7  ราย  โดยรับมอบกรรมสิทธิ์สัตว์  จำนวน  2  ราย  และรับมอบสัตว์บริจาค  จำนวน  5  ราย  พบปะสังสรรค์ ปีใหม่และจับของขวัญ ปี 2555

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน  โดยนายสันทัด  ปินคำ  ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน  เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน  และคณะกลุ่มแม่บ้าน  ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์ปีใหม่และจับของขวัญ     ปี  2555  ซึ่งมีสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่สายและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่ฟ้าหลวง  มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  มีผู้ร่วมกิจกรรมประมาณ  30  ราย  และบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความสุข  สนุกสนาน  ปิติยินดีร่วมกัน เมือวันที่ 11 มกราคม 2555  
ณ บ้านอาสาพรชัย  สุขเสาร์  บ้านดงมะตื๋น  ม.5  ต.แม่ไร่  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย
  ดูภาพเอาเองละกันครับ
การประชุมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์พื้นที่อำเภอแม่จัน ครั้งที่ 1 / 2555

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน  โดยนายสันทัด  ปินคำ  ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน  และนายก้องเกียรติ  รอวิลาน  เจ้าพนักงาน     สัตวบาลปฏิบัติงาน      ได้ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์พื้นที่อำเภอแม่จัน  ครั้งที่ 1 / 2555 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน  ซึ่งมีผู้มาประชุมฯ  จำนวน  21  ราย  และมีการให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เบิกอุปกรณ์  เวชภัณฑ์  และวัคซีนป้องกันโรคสัตว์  ไปดำเนินการตามเป้าหมายในแต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ  แล้วรายงานกลับมาสำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จันทราบ การตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ และการต่ออายุใบอนุญาตขายอาหาร

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน  โดยนายสันทัด  ปินคำ  ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน  และนายก้องเกียรติ  รอวิลาน  เจ้าพนักงาน     สัตวบาลปฏิบัติงาน  และนายนพดล  คำเงิน  ปศุสัตว์ตำบลศรีค้ำ    ได้ดำเนินการตรวจสอบร้าขายอาหารสัตว์ในพื้นที่อำเภอแม่จัน  ช่วงเดือนธันวาคม  2554  ถึงเดือนมกราคม  2555