..ยินดีต้อนรับท่านสู่..เวบไชต์...ของสำนักงานปศุสัตว์แม่จัน..จังหวัดเชียงราย..สัตว์...

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม ปากและเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิ และประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรคสัตว์


เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 2559 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน โดยนายสันทัด ปินคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน มอบหมายให้ นายก้องเกียรติ รอวิลาน และนายศรราม จินา ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอบวม ปากและเท้าเปื่อย ถ่ายพยาธิ และประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรคสัตว์ ให้กับสัตว์ของ โครงการ ธคก. และของเกษตรกรทั่วไป พร้อมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
สรุปได้ดังนี้
1.ฉีดวัคซีน FMD + H (ธคก.)จำนวน 39 ตัว
2.ฉีดวัคซีน FMD + H (ทั่วไป) จำนวน 8 ตัว
3.มอบวัคซีน FMD + H (เกษตรกรฉีดเอง) จำนวน 60 ตัว
4.ถ่ายพยาธิ จำนวน 47 ตัว
5.กลุ่ม ธคก. จำนวน 4 กลุ่ม เกษตรกร 39 ราย และเกษตรกรทั่วไป 2 ราย
6.ลูกกระบือเพศเมีย(ธกค.) เกิด จำนวน 1 ตัว
7.ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงเกษตรกร จำนวน 41 ราย
ขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกกลุ่ม ธกค. ทุกคนที่ให้ความร่วมมือ ครับ


วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สนง.ปศุสัตว์ อ.แม่จัน ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มไก่ไข่

 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 58 นายสันทัด ปิ่นคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน สนง.ปศุสัตว์ อ.แม่จัน ออกตรวจเยี่ยม จำปาฟาร์มซึ่งเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 150,000 ตัวผลิต ไข่ไก่  วันละ 100,000  ฟอง / วันและนำก๊าซชีวภาพมาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในฟาร์มฯ..
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

สนง.ปศุสัตว์ อ.แม่จัน ออกปฏิบัติงานเจาะเลือดม้า ณ วัดถ้ำป่าอาชาทอง

 วันที่ 10 กันยายน 58 สนง.ปศุสัตว์ อ.แม่จันออกปฏิบัติงานเจาะเลือดม้า ณ วัดถ้ำป่าอาชาทอง
จำนวน 26  ตัว ส่งตรวจที เม็งรายแลบเพื่อตรวจหาเชื้อ Typanosoma spp.ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิด โรคเซอร่า ในม้าและสนง. ปศุสัตว์ อ.แม่จัน ได้ซื้อยาเบอรินิล จำนวน 2 ขวด มอบให้วัดฯ
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ปศุสัตว์อำเภอแม่จันปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคการเกษตรกระดับอำเภอ

 ตามโครงการปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคการเกษตรกระดับอำเภอ โดยให้ดำเนินตามกิจกรรม รองในการเยี่ยมเยียนตามภารกิจปกติของกรมปศุสัตว ์เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ส ำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน ร่วมงานโครงการจัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ วัดป่ายาง หมู่ที่ 2 ตำบล ศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยียนเกษตรกรเพื่อรับทราบปัญหาด้านปศุสัตว์ ซึ่งเยี่ยมเยียน เกษตรกรจำนวน 48 ราย ปรากฏว่าไม่มีเกษตรกรที่ประสบปัญหาภยัแล้ง และทางส านักงานปศุสัตวอ์ า เภอแม่จัน ได้แจกเอกสาร แนะน า ให้ความรู้ในการจัดการเล้ียงดูสัตว์พร้อมสนับ สนุนเวชภัณฑ์ ฆ่าเช้ือให้แก่เกษตรกรด้วย

วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2557

การเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์

 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัดการประชุมอบรมกลุ่มเข้มแข็งที่สวนหลังคาแดงของอาจารย์แปลก เตชะตน เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยนัดหมายแกนนำกลุ่มมาประชุมหาแนวคิดในการพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ปศอ.แม่จัน ลงพื้นที่ให้ความรู้และเตือนภัยจากโรคคอบวมให้กับเกษตรผู้เลี้ยงกระบือ

 19 พ.ย. 57 สนง.ปศอ.แม่จัน ลงพื้นที่ให้ความรู้และเตือนภัยจากโรคคอบวมให้กับเกษตรผู้เลี้ยงกระบือ ในพื้นที่ตำบลจันจว้าใต้ บ้านป่าสักหลวง ม.1 และตำบลจันจว้า ม.4 บ้านห้วยน้ำราก ,ม.7 บ้านต้นยาง
โดยนำสื่อความรู้วีดิโอให้เกษตรคนเลี้ยงกระบือได้รับชม ทำให้เกิดความตระหนักต่อโรคคอบวมเป็นอย่างมาก ซึ่งผลที่ได้จากการให้ความรู้ในครั้งนี้ เกษตรตกลงกันทุกคนว่าต้องนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสัตว์ของตน ทางสนง.ปศอ.แม่จัน สนับสนุนวัคซีน อุปกรณ์และเวชภัณ์ ให้กับเกษตรกร ซึ่งเกษตรพร้อมเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด โดยมีอำเภอเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา..ี
จำนวนสัตว์มีดังนี้
1.ปางควายบ้านป่าสักหลวง ม.1 ต.จันจว้าใต้ เกษตรกร 8 ราย มีทั้งหมด 189 ตัว จำนวนสัตว์ที่ต้องรับวัคซีน 175 ตัว
2.ปางควายบ้านห้วยน้ำราก ม.4 ต.จันจว้า เกษตรกร 9 ราย มีทั้งหมด 374 ตัว จำนวนสัตว์ที่ต้องรับวัคซีน 325 ตัว
3.ปางบ้านต้นยาง ม.7 ต.จันจว้า เกษตรกร 8 ราย มีทั้งหมด 666 ตัว จำนวนสัตว์ที่ต้องได้รับวัคซีน  578 ตัว้์
เกษตรตกลงกันทุกคนว่าต้องนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสัตว์ของตน ทางสนง.ปศอ.แม่จัน สนับสนุนวัคซีน อุปกรณ์และเวชภัณ์ ให้กับเกษตรกร ซึ่งเกษตรพร้อมเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด โดยมีอำเภอเป็นพี่เลี้ยง ให้คำปรึกษา..ี

จำนวนสัตว์มีดังนี้
1.ปางควายบ้านป่าสักหลวง ม.1 ต.จันจว้าใต้ เกษตรกร 8 ราย มีทั้งหมด 189 ตัว จำนวนสัตว์ที่ต้องรับวัคซีน 175 ตัว
2.ปางควายบ้านห้วยน้ำราก ม.4 ต.จันจว้า เกษตรกร 9 ราย มีทั้งหมด 374 ตัว จำนวนสัตว์ที่ต้องรับวัคซีน 325 ตัว
3.ปางบ้านต้นยาง ม.7 ต.จันจว้า เกษตรกร 8 ราย มีทั้งหมด 666 ตัว จำนวนสัตว์ที่ต้องได้รับวัคซีน  578 ตัว้์