..ยินดีต้อนรับท่านสู่..เวบไชต์...ของสำนักงานปศุสัตว์แม่จัน..จังหวัดเชียงราย..สัตว์...

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แหล่งสาธิตองค์ความรู้ของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยอำเภอแม่จัน

 นายเมืองดี มาใจวงค์ อาสาปศุสัตว์ประจำหมู่บ้านอาจารย์แปลก เตชะตน ปราชญ์ชาวบ้านเจ้าของแหล่งเรียนรู้บ้านนาหลังคาแดง

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วมสำหรับเกษตรกรรายย่อย

สสอ.๕ จัดอบรมชี้แจง ทำความเข้าใจ ฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ เร่งรัด ติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด มีนายนิรันดร เอื้องตระกูลสุข รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดการประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

 มีคณะกรรมการระดับจังหวัดเข้าร่วมจังหวัดละ ๓ คน
จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยนายสันทัด ปิ่นคำ นางแสงจันทร์ พินิจ และนายสุพล ปานพาน