..ยินดีต้อนรับท่านสู่..เวบไชต์...ของสำนักงานปศุสัตว์แม่จัน..จังหวัดเชียงราย..สัตว์...

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วมสำหรับเกษตรกรรายย่อย

 นายก้องเกียรติ รอวิลาน เจ้าหน้าที่สัตวบาล ดำเนินการประชุมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาปศุสัตว์แบบมีส่วนร่วมสำหรับเกษตรกรรายย่อย กลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ณ บ้านหลังคาแดง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของอาจารย์แปลก เตชะตน  ๑๓๘ หมู่ ๖ บ้านสันนายาว ตำบลศรีค้ำ เมื่อ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

บรรยายการวางแผนกลุ่ม ตามแนวสมาร์ทแพน ตามนโยบายเร่งด่วนของอธิบดีกรมปศุสัตว์
อาจารย์แปลก เสนอแนะแนวทางต่างๆให้กับกลุ่มอย่างดี
จนได้เป้าหมายยุทธศาสตร์ทำรายงานส่งจังหวัดตามกำหนด  เพื่อตัวชี้วัดการทำงานในที่สุด