..ยินดีต้อนรับท่านสู่..เวบไชต์...ของสำนักงานปศุสัตว์แม่จัน..จังหวัดเชียงราย..สัตว์...

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สนง.ปศุสัตว์ อ.แม่จัน ออกตรวจเยี่ยมฟาร์มไก่ไข่

 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 58 นายสันทัด ปิ่นคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน สนง.ปศุสัตว์ อ.แม่จัน ออกตรวจเยี่ยม จำปาฟาร์มซึ่งเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน 150,000 ตัวผลิต ไข่ไก่  วันละ 100,000  ฟอง / วันและนำก๊าซชีวภาพมาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในฟาร์มฯ..
วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2558

สนง.ปศุสัตว์ อ.แม่จัน ออกปฏิบัติงานเจาะเลือดม้า ณ วัดถ้ำป่าอาชาทอง

 วันที่ 10 กันยายน 58 สนง.ปศุสัตว์ อ.แม่จันออกปฏิบัติงานเจาะเลือดม้า ณ วัดถ้ำป่าอาชาทอง
จำนวน 26  ตัว ส่งตรวจที เม็งรายแลบเพื่อตรวจหาเชื้อ Typanosoma spp.ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิด โรคเซอร่า ในม้าและสนง. ปศุสัตว์ อ.แม่จัน ได้ซื้อยาเบอรินิล จำนวน 2 ขวด มอบให้วัดฯ
วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ปศุสัตว์อำเภอแม่จันปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคการเกษตรกระดับอำเภอ

 ตามโครงการปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคการเกษตรกระดับอำเภอ โดยให้ดำเนินตามกิจกรรม รองในการเยี่ยมเยียนตามภารกิจปกติของกรมปศุสัตว ์เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ส ำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน ร่วมงานโครงการจัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ วัดป่ายาง หมู่ที่ 2 ตำบล ศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยียนเกษตรกรเพื่อรับทราบปัญหาด้านปศุสัตว์ ซึ่งเยี่ยมเยียน เกษตรกรจำนวน 48 ราย ปรากฏว่าไม่มีเกษตรกรที่ประสบปัญหาภยัแล้ง และทางส านักงานปศุสัตวอ์ า เภอแม่จัน ได้แจกเอกสาร แนะน า ให้ความรู้ในการจัดการเล้ียงดูสัตว์พร้อมสนับ สนุนเวชภัณฑ์ ฆ่าเช้ือให้แก่เกษตรกรด้วย