..ยินดีต้อนรับท่านสู่..เวบไชต์...ของสำนักงานปศุสัตว์แม่จัน..จังหวัดเชียงราย..สัตว์...

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2554

เจ้าหน้าที่อำเภอแม่จันร่วมบูรณาการออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ในพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง

นายก้องเกียรติ รอวิลาน เจ้าหน้าที่สัตวบาลสำนักงานปศุสัตว์แม่จัน ร่วมออกบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ ในพื้นที่ บ้านปูนะ บ้านปางมะหัน ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ มกราคม ๒๕๕๔
ปศุสัตว์อำเภอแม่จันออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ที่ตำบลแม่คำ

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จันจัดทีมเจ้าหน้าที่และอาสาปศุสัตว์ ออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ที่ตำบลแม่คำ ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ และนิทรรศกการความรู้โรคสัตว์  เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ที่บริเวณลานหน้าเทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย มีประชาชนมาร่วมรับบริการจำนวนมาก

ปศุสัตว์อำเภอแม่จันอบรมเข้มปศุสัตว์ตำบลใหม่

นายสันทัด ปิ่นคำ ปศุสัตว์อำเภอแม่จัน อบรมปฐมนิเทศน์ให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ตำบลที่ได้คัดเลือกเข้ามาทำงานใหม่ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน จำนวน ๓ รายได้แก่ นายวัขระพันธ์ ปงกันคำ เทศบาลตำบลจันจว้า
นายวุฒิชัย ไกรกูล อบต.ศรีค้ำ
นายคมสัน อิ่นแก้ว เทศบาลท่าข้าวเปลือก
ก่อนมอบหมายหน้าที่การงานต่างๆ ฝึกงานให้ชำนาญแล้วจึงส่งตัวให้ไปประจำท้องถิ่นต่อไป


อบรมเสร็จพร้อมออกบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบต่อไป