..ยินดีต้อนรับท่านสู่..เวบไชต์...ของสำนักงานปศุสัตว์แม่จัน..จังหวัดเชียงราย..สัตว์...

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2554

อบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกพื้นที่จังหวัดเชียงรายในลักษณะเชิงรุก

สำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน  จัดการฝึกอบรมอาสาปศุสัตว์เครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก  จำนวน  118  ราย  ตามโครงการเพิ่มศักยภาพในการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกพื้นที่จังหวัดเชียงรายในลักษณะเชิงรุก  โดยมีวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรคไข้หวัด  ให้กับอาสาปศุสัตว์ฯ  ทุกรายที่ผ่านการฝึกอบรมฯ  ดังกล่าวด้วย.ในวันอังคารที่  22  มีนาคม  2554ณ  ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรแม่จัน  ต.แม่จัน  อ.แม่จัน  จ.เชียงราย