..ยินดีต้อนรับท่านสู่..เวบไชต์...ของสำนักงานปศุสัตว์แม่จัน..จังหวัดเชียงราย..สัตว์...

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ปศุสัตว์อำเภอแม่จันปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคการเกษตรกระดับอำเภอ

 ตามโครงการปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคการเกษตรกระดับอำเภอ โดยให้ดำเนินตามกิจกรรม รองในการเยี่ยมเยียนตามภารกิจปกติของกรมปศุสัตว ์เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ส ำนักงานปศุสัตว์อำเภอแม่จัน ร่วมงานโครงการจัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี(Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ วัดป่ายาง หมู่ที่ 2 ตำบล ศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเยียนเกษตรกรเพื่อรับทราบปัญหาด้านปศุสัตว์ ซึ่งเยี่ยมเยียน เกษตรกรจำนวน 48 ราย ปรากฏว่าไม่มีเกษตรกรที่ประสบปัญหาภยัแล้ง และทางส านักงานปศุสัตวอ์ า เภอแม่จัน ได้แจกเอกสาร แนะน า ให้ความรู้ในการจัดการเล้ียงดูสัตว์พร้อมสนับ สนุนเวชภัณฑ์ ฆ่าเช้ือให้แก่เกษตรกรด้วย